Zasady zawierania umów i warunki przyłączania do sieci

ROZDZIAŁ IV
ZASADY ZAWIERANIA UMÓW I WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI
.

§19

1.Umowa może być zawarta z Odbiorcą, który posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego będzie dostarczana woda lub/i odprowadzane ścieki, albo Odbiorcą, który korzysta z nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej o nieuregulowanym stanie prawnym.
2.Umowa o dostarczenie wody lub/i odbiór ścieków zostaje zawarta z Odbiorcą, którego nieruchomość, po spełnieniu warunków przyłączenia, została przyłączona do sieci.
 

§20

Umowa zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:
1.Ilości i jakości usług,
2.Warunków realizacji usługi,
3.Sposobu i terminów rozliczeń,
4.Praw, obowiązków i odpowiedzialności stron umowy,
5.Zasad dostępu do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
6.Zasad wykonania prac naprawczych i konserwacyjno- remontowych,
7.Granice rozdziału kompetencji i ponoszenia kosztów napraw i eksploatacji.

§21

W przypadku zmiany Odbiorcy usług, następuje wygaśnięcie dotychczasowej umowy i wymagane jest zawarcie nowej umowy. Obowiązek zawarcia umowy ciąży na nowym Odbiorcy.

§22

W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia ustaw o ochronie środowiska i właściwych przepisów wykonawczych.

§23

Zmiana taryf nie wymaga zmiany umowy.

§24

1.Dostawca ścieków pojazdem asenizacyjnym, posiadający wydane przez gminę miasto Gniezno zezwolenie, podpisuje z Przedsiębiorstwem umowę określającą warunki odbioru ścieków.
2.W przypadku dowożenia ścieków z obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza podstawą odbioru ścieków jest nadto umowa zawarta między firmą a Przedsiębiorstwem, określająca wymogi, co do jakości dowożonych ścieków i zasad ich kontroli.
 

§25

1.Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej nastąpi po spełnieniu warunków przyłączenia tj.: uzyskania warunków technicznych przyłączenia, pozytywnego odbioru wykonanego przyłącza zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
2.Przyszły Odbiorca występuje z wnioskiem o przyłączenie według wzoru określonego w załączniku nr 1.
3.Do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek oraz mapę sytuacyjną, określającej położenie nieruchomości.
4.Przedsiębiorstwo określa warunki techniczne przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku określając: termin ważności warunków technicznych, miejsce i sposób podłączenia, wymagania dotyczące miejsca zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, urządzeń zabezpieczających sieć przed skażeniem, jakość odprowadzanych ścieków, granice odpowiedzialności, oraz sposobu dokonywania odbioru.
5.Wniosek o przyłączenie stanowi integralną część umowy i podlega aktualizacji, przez Odbiorcę, każdorazowo po zmianie warunków korzystania z usług.

§26

1.Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielo-lokalowym lub budynkami wielo-lokalowymi umowa zawierana jest z ich właścicielem lub zarządcą nieruchomości wspólnej.
2.Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielo-lokalowego lub budynków wielo-lokalowych, po spełnieniu warunków określonych w ustawie Przedsiębiorstwo przejmuje rozliczenia poszczególnych lokali a Umowy zawierane są z właścicielem (zarządcą) i z osobami korzystającymi z lokali wskazanymi we wniosku.
3.Właściciel lub zarządca reguluje należności wynikające z różnic wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy w lokalach osób, z którymi Przedsiębiorstwo zawarło Umowę.
4.Właściciel lub zarządca składając pisemny wniosek o zawarcie umów z użytkownikami lokali, przedkłada wykaz osób korzystających z lokali wraz z ich podpisami potwierdzającymi fakt, że zostali poinformowani o zasadach rozliczeń i obowiązku regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf.
5.Szczegółowe warunki zawierania dodatkowych Umów z osobami korzystającymi z lokali określa Ustawa.


Wytworzył: Robert Gaweł (3 lutego 2006)
Opublikował: Iwona Winiarczyk - Helik (12 października 2007, 09:00:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4769

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij